Általános szerződési és felhasználási feltételek

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 1. A weboldal üzemeltetője

A https://wpkurzus.hu/, valamint a https://wpfegyvertar.hu/ internetcímen elérhető webhelyet – ideértve a https://vip.wpkurzus.hu/ aldomain címen működő weboldalt is (a továbbiakban együtt: webhely) – a

WPViking Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: WPViking Kft.

Cégjegyzékszám: 09-09-026860 – Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25173749-2-09

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Kösialja utca 16.

Üzleti tevékenység helye: 1082 Budapest, Kisfaludy 28/b 1. emelet 6. ajtó

Postacím: 1082 Budapest, Kisfaludy 28/b 1. emelet 6. ajtó

E-mail cím: support@wpkurzus.hu

Webhely: https://wpkurzus.hu/, https://wpfegyvertar.hu/

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10400250-50526775-87671004

IBAN: HU39 1040 0250 5052 6775 8767 1004

SWIFT kód: OKHBHUHB

Kamarai regisztrációs szám:

HA25173749 – Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

 1. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1. E-mail

E-mail cím: support@wpkurzus.hu

2.2. Üzenet

A webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

2.3. Chat ablak

A webhelyen elérhető chat ablak alkalmazásával elérhető üzenetküldési lehetőség.

A chat ablakon keresztül történő üzenet küldés során a weboldal chat alkalmazásban tárolódik az üzenetváltás tartalma. Amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződés, vagy korábbi, vagy élő szerződéssel kapcsolatos lényeges információkat nem tartalmaz, abban az esetben az üzenetváltás befejezésétől számított 1 hónap elteltéig tárolja a rendszer, ez idő alatt az visszanézhető, ezt követően törlésre kerül. 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, vagy korábbi, vagy élő szerződéshez kapcsolódik, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az üzenetet Szolgáltató a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az üzenetek tárolásának időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

 

Az e-mailekre, üzenetekre a Szolgáltató az érkezéstől számított legfeljebb 5 munkanapon belül válaszol.

 

 1. A magyar jog kikötése

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényre,

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,

– a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,

– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre.

3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 1. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen megrendelhető kurzuscsomagok megvásárlására vonatkoznak. A kurzuscsomagok letölthető-, valamint online hozzáférhető digitális tartalmakat, továbbá egyes csomagok online-, illetve személyes jelenlét mellett megtartott élő előadásokat is magukban foglalnak.

4.2. A szerződés felei:

4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a kurzuscsomagok értékesítője.

4.2.2. Felhasználó, mint a webhelyről kurzuscsomagot megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

 1. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

5.1. A webhelyen kurzuscsomagok rendelhetők meg. A webhelyen megrendelhető kurzuscsomagok lényeges jellemzőiről Felhasználó a megrendelést megelőzően a kurzuscsomagok jellemzőit leíró oldalakon tájékozódhat.

5.2. A Szolgáltató a webhely felületén kurzuscsomagokat forgalmaz, melyek letölthető-, illetve online hozzáférhető digitális tartalmakat foglalnak magukba, továbbá egyes csomagok online-, illetve személyes jelenlét mellett megtartott élő előadásokat tartalmaznak.

5.3. A szerződéskötés nyelve magyar.

5.4. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

5.5. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.6. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.7. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

5.8. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a kurzuscsomagokhoz való hozzáférés módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5.9. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – „(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)” – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

 1. A vételár meghatározása

6.1. A kurzuscsomagok aktuális árairól a weboldal egyes kurzuscsomagok leírásait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.

6.2. A kurzuscsomagoknál feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden kurzuscsomagnál a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

6.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

6.4. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő – vagy előre fizetés esetén fizetett – bruttó fogyasztói ár és esetleges egyéb költségek is teljes összegükben szerepelnek.

6.5. A webhely weboldalain látható tartalmak árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt tartalmak, képzések árát nem befolyásolja.

6.6. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott kurzuscsomag mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10.000. Ft. helyett 1000 vagy 100 Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árral érintett kurzuscsomagra vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a kurzuscsomagot.

 1. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

7.1. A kurzuscsomag kiválasztása

7.1.1. Felhasználó a megvásárolható kurzuscsomagok lényeges jellemzőit a webhelyen megrendelhető kurzuscsomagokról szóló leíró oldalakon ismerheti meg.

7.1.2. Ha a megrendelés előtt kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az „Ügyfélszolgálat” cím alatt).

7.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

7.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webhelyen adhatja le, az alábbiak szerint.

7.2.2. A Felhasználó a kiválasztott kurzuscsomagtól függően, kurzuscsomag adatlapján található „Kérem a csomagot”, vagy „Jelentkezek a képzésre” feliratú, illetve Course Creator kurzuscsomag esetén a kurzuscsomag adatlapján található „RÉSZLETEK” feliratú gombra kattintással indíthatja el a megrendelési folyamatot.

7.2.3. „Szabadúszó webdesigner”, „Eshopper”, illetve „Hódító” kurzuscsomag megrendelése esetén a kurzuscsomag díját Felhasználó egy összegben, vagy részletfizetéssel fizetheti ki. A szándékától függően a csomag adatlapján található „EGY ÖSSZEGBEN”, illetve a „RÉSZLETFIZETÉSSEL” felirat alatti „Kérem a csomagot” feliratú gombra kattintással választhat a fizetési módok között.

7.2.4. Egyes esetekben lehetőség van a megrendelés folyamatában kedvezményre jogosító kupon beváltására, ezáltal kedvezmény igénybevételére a „Van kuponod?” felirat melletti „Kattints ide a kód megadásához” feliratú gombra kattintást követően megjelenő mezőbe a megfelelő kód beírásával, végül a „KUPON BEVÁLTÁSA” feliratú gombra kattintással. A Szolgáltató időszakos, eseti kampányok során biztosíthat kedvezményre jogosító kupont a Felhasználónak, minden ilyen esetben az adott kampányban kerülnek ismertetésre a kuponhoz való hozzájutás és felhasználásának feltételei. Az egyes kampányok esetén a Szolgáltató külön kommunikáció útján is tájékoztatást ad a kedvezményre jogosító kuponok beváltási lehetőségeiről.

7.2.5. Ezt követően a felhasználó adatainak megadása, a számlázási adatok, valamint a fizetéshez használt bankkártya adatok megadása szükséges.

FIGYELEM! Adószámmal rendelkező adóalanyként (pl. gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, őstermelő, stb.) történő vásárlás esetén a cégnév/név, adószám és számlázási cím megadása kötelező. Az adatok helyességéért, a valós adatok megadásáért pedig a vásárló adóalany nevében eljáró személy tartozik felelősséggel.

7.2.6. Amennyiben a Felhasználó még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, az a megrendelés során a Felhasználó részére automatikusan létrehozásra kerül, mivel a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó tartalmak a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően válnak hozzáférhetővé a Felhasználó számára. Szabadúszó webdesigner kurzuscsomag részletfizetéssel történő megrendelése esetén a felhasználói fiók a vételár első részletének sikeres fizetésétől számított 72 órán belül kerül létrehozásra.

7.2.7. Felhasználó a megvásárolt kurzuscsomagról magasabb kategóriájú kurzuscsomagra válthat. Kurzuscsomag váltásra a felhasználói fiókba belépést követően, a fiókban olvasható útmutatás szerint van lehetőség.

7.2.8. Az „Összeg” felirat mellett a megrendelés összesített adatai láthatók, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség, illetve részletfizetés/előfizetés választása esetén az első részlet/előfizetési díj összege, valamint a részletfizetéssel/előfizetéssel kapcsolatos további információk láthatók.

7.2.9. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

7.2.9.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

7.2.9.2. A felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a felhasználói fiókjába történő belépést követően a „PROFIL” feliratú gombra kattintással megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

7.2.9.3. A megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

7.2.10. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.  Bankkártyás online fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatokat már közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg a Felhasználó, azokat nem ismeri meg a Szolgáltató.

7.2.11. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa online megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő, illetve online fizetés esetén a fizetett teljes összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel).

7.2.12. A Szolgáltató bankkártyás online fizetés esetén a sikeres fizetést és a megrendelés feldolgozását követően haladéktalanul a megrendelés automatikus visszaigazolásával, de legfeljebb 7 napon belül egyúttal hozzáférhetővé teszi Felhasználó felhasználói fiókjában a megvásárolt digitális tartalmat. Ez esetben ezzel – a visszaigazolás Felhasználóhoz történő megérkezésével – létre is jön a digitális tartalom megvásárlására vonatkozó szerződés.

7.2.13. Szabadúszó webdesigner kurzuscsomag részletfizetéssel történő megrendelése esetén az első részlet sikeres fizetését követő legfeljebb 72 órán belül a Szolgáltató hozzáférhetővé teszi Felhasználó felhasználói fiókjában a tematikus ütemezésű kurzuscsomag első blokkját, majd a kurzuscsomag leírásában szereplő időszakonként a további tartalmakat.

7.2.14. A megrendelés feldolgozását követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A kurzuscsomag megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

7.2.15. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés visszaigazolásának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

Téves megrendelés miatt a szolgáltató nem köteles módosítani a megrendelést az utólagos jelzés alapján, hanem saját belátása alapján teszi ezt meg.

7.2.16. Részletfizetés esetén a Felhasználónak lehetősége van a részletfizetés lemondására, a felhasználói fiókjába történő belépést követően a „RENDELÉSEK” menüpont alatt, a részletfizetésre vonatkozó adatlapon a „Tevékenységek” felirat melletti „Töröl” feliratú gombra kattintással, vagy kezdeményezheti a részletfizetés lemondását a Szolgáltatónak küldött, erre vonatkozó e-mail üzenet útján. A részletfizetés lemondását a Szolgáltató elállásként kezeli, így visszafizeti a kurzuscsomag teljes vételárát a Felhasználónak. Részletfizetéssel a Hódító, az Eshopper, valamint a Szabadúszó webdesigner kurzuscsomag vásárolható meg.

7.3. A Felhasználó megrendelését követően küldött, a felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelme esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy a digitális tartalmak hozzáférésének feltétele a felhasználói fiók megléte, ezért a Felhasználó kérelme a szerződés rendes felmondásának minősül.

Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére kéri a felhasználói fiókjának törlését, a kurzuscsomaghoz való hozzáférés biztosításától számított legfeljebb 30 napon belüli törlési igénye esetén a Szolgáltató visszafizeti a kurzuscsomag vételárát. Amennyiben a Felhasználó ezen időszakokon túl kéri felhasználói fiókjának törlését, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által a kurzuscsomagért fizetett összeget.

A felhasználói fiók törlésével megszűnik Felhasználó hozzáférési joga az általa megrendelt kurzuscsomaghoz tartozó tartalmakhoz.

7.4. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését a teljesítés előtt kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

 1. A megrendelés utólagos korrigálása

8.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

8.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

8.3. Szolgáltató utólagos korrigálás esetén eljárhat úgy is, hogy törli a Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri. Erről külön egyeztet az érintett Felhasználóval.

 1. Fizetési feltételek

9.1. Lehetséges fizetési módok

9.1.1. Stripe online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online fizetési szolgáltatást a Stripe biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával vagy Stripe számlával fizethet.

Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Stripe Payments Europe Ltd., C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland (Írország) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Stripe oldalára. A Stripe nem osztja meg az adatokat a Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet a https://stripe.com/legal/ssa#general-terms/ oldalon.

9.1.3. Részletfizetés ismétlődő bankkártyás fizetéssel

Lehetőség van a Szabadúszó webdesigner, Eshopper, valamint a Hódító kurzuscsomag árának részletekben történő kifizetésére. Részletfizetés kezdeményezése a megrendelési folyamat elején a csomag adatlapján a „RÉSZLETFIZETÉSSEL” felirat alatt található „KÉREM A CSOMAGOT” feliratú gombra kattintással lehetséges.

A részletfizetés kizárólag bankkártyás ismétlődő fizetés útján lehetséges, az alábbiak szerint.

A kurzuscsomag megrendelésekor a megrendelés folyamatában a Felhasználó a bankkártyaadatainak megadásával kezdeményezi az első befizetését, és egyúttal hozzájárulását adja az ismétlődő fizetésekhez, melyekre az első alkalommal megadott bankkártyaadatainak felhasználásával kerül sor.

Jelen szerződési feltételek elfogadásával és az első fizetéssel Felhasználó mint kártyabirtokos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ismétlődő fizetések teljesítése érdekében a Stripe Payments Europe Ltd., North Wall Quay, Dublin 1., D01C4E0, Ireland (Írország) tárolja a fizetéshez használt bankkártya adatait.

A bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a fizetési szolgáltatónak adja meg, a jelen szerződési feltételek szerinti Szolgáltató a bankkártyaadatokhoz nem jut hozzá.

A fizetések jogcíme havi részletfizetés, a részleteket naptári havonta előre kell megfizetni, az első részlet fizetésének napjával megegyező számú napokon (fordulónap). Ennek megfelelően a Felhasználó első fizetéssel történő felhatalmazása alapján automatikusan megújuló részletfizetés jogcímén kerül minden fordulónapon sor az ismétlődő bankkártyás fizetésre a bankkártyaadatok felhasználásával. Ezeket a kifizetéseket a fizetési szolgáltató automatikusan hajtja végre. A bankkártyás online fizetés további feltételeiről a Stripe Payments Europe Ltd. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

A részletfizetés felmondása: az automatikusan megújuló részletfizetést Felhasználó a következő fordulónapra szóló hatállyal mondhatja fel.

A felmondás folyamata:

– Felhasználó a részletfizetés felmondását (a szolgáltatás igénybevételének felmondását) kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail útján, vagy lemondhatja a részletfizetést a felhasználói fiókjába belépve a személyes felületén elhelyezett „RENDELÉSEK” menüpont alatt, a részletfizetésre vonatkozó adatlapon a „Tevékenységek” felirat melletti „Töröl” feliratú gombra kattintással.

A felmondás következményei: részletfizetés felmondása esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy a részletfizetés felmondását követően a kurzuscsomagokhoz tartozó digitális tartalmak elérhetetlenné válnak. Amennyiben ennek ellenére a Felhasználó továbbra is fenntartja a részletfizetés felmondását, ezt a Szolgáltató a szerződéstől való elállásként kezeli, visszafizeti a kurzuscsomag teljes vételárát, valamint megszünteti a digitális tartalmakhoz való hozzáférést a Felhasználó számára.

9.1.4. Előfizetés ismétlődő bankkártyás fizetéssel

A „Hódító”, „Eshopper”, illetve „Szabadúszó webdesigner” kurzuscsomag megrendelése esetén a WPFegyertár csomaghoz díjmentes hozzáférést biztosít a Szolgáltató a megrendeléstől számított 6 hónap időtartamig. A 6 hónapos ingyenes időszakot követően a WPFegyvertár havi előfizetési díja automatikusan kifizetésre kerül a fizetéshez használt bankkártyával. A WPFegyvertár csomag előfizetésére egyéb kurzuscsomag vásárlásától függetlenül is van lehetőség. Ennél a fizetésnél sem ismeri meg vagy használja a Szolgáltató a fizetéshez használt bankkártya adatait, a díj lehívása a fizetési szolgáltató felé jelzett igény, illetve a Felhasználó fizetési szolgáltatónak adott felhatalmazása alapján történik. 

A havi előfizetési díjat naptári havonta előre kell megfizetni, az első fizetésének napjával megegyező számú napokon (fordulónap). Ennek megfelelően a Felhasználó első fizetéssel történő felhatalmazása alapján automatikusan megújuló előfizetés jogcímén kerül minden fordulónapon sor az ismétlődő bankkártyás fizetésre a bankkártyaadatok felhasználásával. Ezeket a kifizetéseket a fizetési szolgáltató automatikusan hajtja végre. A bankkártyás online fizetés további feltételeiről a Stripe Payments Europe Ltd. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet a https://stripe.com/legal/ssa#general-terms/ oldalon.

A lemondás folyamata:

A WPFegyvertár előfizetés a felhasználói fiókba belépve a „Fiókom”, majd az „Előfizetésem” feliratú gombra, ezt követően a „Műveletek” felirat melletti „Töröl” gombra kattintva bármikor lemondható, a 6 hónapos ingyenes időszak alatt is. Felhasználó továbbá kezdeményezheti az előfizetés lemondását a Szolgáltatónak küldött, erre vonatkozó e-mail üzenet útján.

9.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.

 1. Teljesítési határidő

10.1. A megrendelt kurzuscsomagba tartozó digitális tartalmakhoz való hozzáférést online fizetés esetén a sikeres fizetést követően haladéktalanul, de legfeljebb az azt követő 7 napon belül biztosítja Szolgáltató a Felhasználó részére. 

10.2. Szabadúszó webdesigner kurzuscsomag részletfizetéssel történő megrendelése esetén az első részlet sikeres fizetését követő legfeljebb 72 órán belül a Szolgáltató hozzáférhetővé teszi Felhasználó felhasználói fiókjában a tematikus ütemezésű kurzuscsomag első blokkját, majd a kurzuscsomag leírásában szereplő időszakonként a további tartalmakat.

10.3. Felhasználó a megrendelését visszaigazoló e-mail üzenetben szereplő adatok – köztük a megrendelése azonosító számának – bemutatásával jogosult részt venni a személyes jelenlét mellett megtartott kurzuson.

10.4. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

 1. Felhasználói fiók

11.1. Kurzuscsomag megrendelése során amennyiben a Felhasználó még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, az a megrendelés teljesítése során a Felhasználó részére automatikusan létrehozásra kerül, mivel a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó tartalmak a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően válnak hozzáférhetővé a Felhasználó számára. 

11.2. Szolgáltató az érvényes felhasználói fiókot is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

A felhasználói fiók fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése esetén a felhasználói fiók törlését követően a Felhasználó nem fér hozzá a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó tartalmakhoz, mivel azok hozzáférésének feltétele a felhasználói fiók megléte, ugyanakkor a megrendelést követően a hozzáférés biztosításával Szolgáltató részéről teljesítettnek számítanak ezek az ügyletek is. Ugyanilyen okból történő törlés esetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést (pl. élő képzéseket is tartalmazó csomagok esetén), akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben a fenti okokból nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből. Amennyiben Szolgáltató már részben teljesített, a fenti okból történő fiókmegszüntetés esetén nem köteles visszafizetni a Felhasználó befizetését, a teljesítésének arányától függetlenül.

11.3. Felhasználó a felhasználói fiókjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

11.4. A felhasználói fiók törlését teheti szükségessé Felhasználó felhasználói fiókjában kezelt személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

11.5. Tekintettel arra, hogy a megrendelés teljesítéséhez, illetve a kurzuscsomagokhoz tartozó tartalmakhoz történő hozzáféréshez felhasználói fiók megléte szükséges, így a Felhasználó a fentiek szerinti kérelmeire történő törlés esetén a korábban megrendelt, illetve megvásárolt kurzuscsomaghoz tartozó tartalomhoz való hozzáférését elveszíti.

11.6. A Felhasználó felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelme esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy digitális tartalmak hozzáférésének feltétele a felhasználói fiók megléte, ezért a Felhasználó kérelme a szerződés rendes felmondásának minősül.

Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére kéri a felhasználói fiókjának törlését, a kurzuscsomaghoz való hozzáférés biztosításától számított legfeljebb 30 napon belüli törlési igénye esetén a Szolgáltató visszafizeti a kurzuscsomag vételárát. Amennyiben a Felhasználó ezen időszakon túl kéri felhasználói fiókjának törlését, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által a kurzuscsomagért fizetett összeget.

 1. A kurzuscsomagokra vonatkozó további rendelkezések

12.1. A Felhasználó a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó online megtekinthető tartalmakat kizárólag a felhasználói fiókjába történő belépést követően tudja megtekinteni, illetve a letölthető tartalmakat letölteni. Tematikus képzést tartalmazó kurzuscsomag vásárlása esetén a Szolgáltató meghatározott időszakonként ütemezetten biztosítja a Felhasználónak az egyes további tartalmakhoz való hozzáférést, a tematikáról, a tartalmak hozzáférhetőségéről a Felhasználó tájékoztatást kap a kurzuscsomag jellemzőit leíró adatlapján.

12.2. Tematikus ütemezésű kurzuscsomag vásárlása esetén, a Felhasználó erre irányuló kérelmére a Szolgáltató egyszerre biztosítja a hozzáférést a tartalmakhoz.

12.3. Course Creator VIP kurzuscsomag megrendelésére a Szolgáltatóval történő külön kommunikáció útján van lehetősége a Felhasználónak, melynek kezdeményezésére szolgál a kurzuscsomag adatlapján, a „RÉSZLETEK” feliratú gombra kattintást követően elérhető ajánlatkérő felület.

12.4. A kurzuscsomagokhoz tartozó online lejátszható, illetve letölthető tartalmakhoz való hozzáférést, illetve utóbbiak letöltésének lehetőségét a weboldal üzemeltetésének ideje alatt, de legalább az azokhoz való hozzáférés biztosításától számított 6 hónapig biztosítja a Szolgáltató.

12.5. A „Hódító”, az „Eshopper”, illetve a „Szabadúszó webdesigner” kurzuscsomag megrendelése esetén a WPFegyertár csomaghoz díjmentes hozzáférést biztosít a Szolgáltató a megrendeléstől számított 6 hónap időtartamra. A 6 hónapos ingyenes időszakot követően a WPFegyvertár havi előfizetési díja automatikusan kifizetésre kerül a fizetéshez használt bankkártyával. A WPFegyvertár előfizetés a felhasználói fiókba belépve a „Fiókom”, majd az „Előfizetésem” feliratú gombra, ezt követően a „Műveletek” felirat melletti „Töröl” gombra kattintva bármikor lemondható, a 6 hónapos ingyenes időszak alatt is. Felhasználó továbbá kezdeményezheti az előfizetés lemondását a Szolgáltatónak küldött, erre vonatkozó e-mail üzenet útján.

12.5. A tartalmak megtekintéséhez, olvashatóságához nincs szükség speciális szoftverre, az általánosságban bárki számára elérhető – akár ingyenes – szoftverekkel meg lehet nyitni azokat. A videótartalmak online lejátszására az általánosságban elérhető közismert internetes böngészők és az azokhoz ingyenesen is hozzáférhető kiegészítők alkalmasak.

12.6. Szolgáltató kódot vagy más technikai megoldást nem alkalmaz a megvásárolt tartalmak olvashatóságának, megtekintésének korlátozásához.

12.7. A kurzuscsomaghoz tartozó online megtekinthető tartalom ideiglenes hozzáférhetetlensége esetén a Szolgáltató a tőle elvárható legrövidebb idő alatt biztosítja a Felhasználó részére a tartalomhoz való újbóli hozzáférést.

12.8. A Felhasználó által megvásárolt kurzuscsomagról magasabb kategóriájú kurzuscsomagra váltás esetén, kizárólag a megvásárolni kívánt és a megvásárolt kurzuscsomagok árának különbségét kell megfizetni. Tematikus ütemezésű kurzuscsomagra váltás esetén, a korábban hozzáférhető egyes tartalmak a tematikus ütemezés miatt, meghatározott időtartamot követően válik hozzáférhetővé a Felhasználó számára, ez esetben az ilyen tartalmakhoz való hozzáférés ideiglenesen megszűnik.

12.9. Felhasználó a vásárlással a tartalmak alábbiak szerinti felhasználására szerez jogosultságot. Felhasználó

12.9.1. a letölthető tartalmakat csak saját eszközre töltheti le,

12.9.2. a letölthető tartalmat csak 1 példányban nyomtathat ki, csak saját, magáncélú felhasználásra,

12.9.3. a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót másnak semmilyen formában nem adhatja tovább vagy teheti hozzáférhetővé,

12.9.4. a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót oktatási célra nem használhatja fel semmilyen formában,

12.9.5. a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót üzleti célra nem használhatja fel semmilyen formában,

12.9.6. a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót semmilyen célból nem hozhatja nyilvánosságra,

12.9.7. a lejátszható videót nem másolhatja, nem töltheti le,

12.9.8. a felhasználói fiókot kizárólag a hozzáférést vásárló személy használhatja, egyszerre legfeljebb 2 különböző eszközről.

12.10. Egy vállalkozás számára több hozzáférés a Szolgáltatóval történő egyedi megállapodás útján rendelhető meg.

12.11. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak Felhasználó általi megszegése a felhasználói fiókjának törlésével, így a megvásárolt kurzuscsomaghoz való hozzáférésének megszűnésével járhat.

 1. Az online-, illetve személyes jelenlét mellett élőben megtartott kurzusokra vonatkozó további rendelkezések

13.1. Amennyiben a kurzus megtartása a Szolgáltató hibájából hiúsul meg, a Szolgáltató felajánlja a Felhasználónak a kurzus másik időpontban történő megtartását. Amennyiben a Felhasználó ezt nem fogadja el, a Szolgáltató visszafizeti a Felhasználónak az általa fizetett részvételi díjat.

13.2. Személyes jelenlét mellett megtartott kurzuson a Felhasználó helyett részt vehet az általa meghatalmazott személy, a Szolgáltatóval történő, erre vonatkozó előzetes egyeztetést követően.

13.3. Felhasználó a kurzusról a Szolgáltató engedélye nélkül hang-, illetve videófelvételt nem készíthet.

13.4. Az online előadás megtartása a Facebook Live alkalmazás használatával történik, amihely Felhasználó részéről Facebook felhasználói fiók megléte szükséges. A Facebook Live alkalmazás használatával kapcsolatos, Meta Platforms Ireland Ltd. által alkalmazott további feltételekről a https://www.facebook.com/terms.php linken olvashat.

 1. Ingyenesen elérhető tartalom, képzés

14.1. A webhelyen lehetőség van díjmentesen elérhető tartalom kérésére, illetve az élő webináriumokat is tartalmazó díjmentes „webdesigner előkészítő kihívás”-ra történő jelentkezésre.

14.2. Az ingyenes tartalomhoz való hozzáféréshez nem szükséges felhasználói fiók. A webdesigner előkészítő kihíváson való részvétel feltétele a Szolgáltató által létrehozott Facebook csoporthoz való csatlakozás, így a részvételhez szükséges egy Facebook felhasználói fiók.

14.3. Az ingyenesen elérhető tartalmakat a weboldalon található „ELKEZDEM INGYENESEN”, majd a „WPKURZUS MINI TANFOLYAM” feliratú gombra kattintást, ezt követően az e-mail cím megadását követően, az „ELKEZDEM AZ INGYENES TANFOLYAMOT” feliratú gombra kattintással kérheti a Felhasználó. Ez egy e-mail sorozatra való feliratkozást jelent; az e-maileket a feliratkozás helyén olvasható tájékoztatás szerinti darabszámban és gyakorisággal küldi ki a Szolgáltató.

A díjmentes „webdesinger előkészítő kihívás”-ra a képzés neve alatt található „RÉSZT VESZEK RAJTA” feliratú gombra kattintást követően a „Jelentkezés felirat alatt” az e-mail cím megadásával, majd a „JELENTKEZEK A KIHÍVÁSRA” feliratú gombra kattintással jelentkezhet a Felhasználó.

14.4. Az ingyenesen elérhető tartalmak felhasználására Felhasználó a jelen szerződési feltételek 12.9. pontjában írt korlátokkal jogosult.

 1. A letölthető eszközökre, bővítményekre vonatkozó rendelkezések

15.1. A megvásárolt csomagba tartozó, letölthető eszközökhöz, bővítményekhez (a továbbiakban együtt: eszközök) való hozzáférést Szolgáltató legalább 6 hónapig biztosítja a Felhasználó részére.

15.2. Az eszközöket harmadik fél szolgáltatja, amelyre nincs hatással a Szolgáltató. Az adott eszköz hozzáférhetőségének megszűnése esetén a Szolgáltató – amennyiben van rá lehetősége – helyettesítésre alkalmas, vagy hasonló funkciót betöltő eszköz hozzáférhetővé tételével pótolja azt. Amennyiben erre nincs lehetőség, az értintett eszközt tartalmazó kurzuscsomag – eszköz hozzáférhetőségének megszűnése miatti – értékcsökkenésével arányos díjrészét Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó részére.

15.3. Amennyiben a hozzáférhetetlenné vált eszköz nem pótolható megfelelően, és az eszköz olyan lényeges volt a Felhasználó számára a többi között, hogy emiatt érdektelenné válik a csomaghoz való hozzáférés további fenntartásában, abban az esetben Felhasználó az első 3 hónapban elállhat a szerződéstől. Amennyiben a hozzáférés biztosításának időtartama már meghaladta a 3 hónapot, és azt követően áll elő ez a helyzet, akkor Felhasználó felmondhatja a szerződést, és előre fizetett díj esetén Felek a teljesítés arányában elszámolnak egymással.

15.4. A Szolgáltató a bővítményekhez magyar nyelvű telepítési útmutatót biztosít.

15.5. A felhasználási jogok terjedelme

15.5.1. A Felhasználó a digitális tartalmakat, illetve az online, valamint személyes jelenlét mellett megtartott előadásokon elhangzott információkat kizárólag magáncélra vagy saját üzleti tevékenységéhez használhatja fel.

15.5.2. Az egyes bővítményeket a Szolgáltató kizárólag közvetíti, a bővítmények felhasználási jogairól a bővítményeket nyújtó vállalkozás rendelkezik. A WordPress bővítmények felhasználási jogairól a https://wordpress.com/tos/ linken olvashat.

 1. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, indokolás nélküli elállási/felmondási jog

16.1. Hibás teljesítés

16.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás, illetve a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

16.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

16.1.3. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy

– a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Szolgáltató végezte el, vagy az integrálást a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték; vagy

– a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a Felhasználónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.

16.1.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén

– ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a Szolgáltató azért a hibáért felel – ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és biztonsági frissítéseket is -, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítés időpontjában fennáll;

– ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.

16.1.5. Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Felhasználó nem digitális szolgáltatást vásárol, vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli. Nem digitális szolgáltatás vásárlása esetén tehát a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

16.1.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

16.1.7. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén, ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt.

16.1.8. Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztónak minősülő Felhasználó külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér a szerződésszerű teljesítés vagy a teljesítés szerződésszerűségének fenntartásához szükséges frissítésre vonatkozó követelményektől, és a szerződés megkötésekor a Felhasználó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

16.1.9. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a Felhasználót.

16.1.10. A fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén köteles együttműködni a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a Szolgáltató – a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a Felhasználó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Felhasználó digitális környezete.

16.1.11. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén nem tesz eleget az előző pontban előírt együttműködési kötelezettségének, miután a Szolgáltató e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy

– egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról szóló szerződés esetén a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy

– a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról szóló szerződés esetén a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

16.2. Kellékszavatosság

16.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Törvénykönyv, továbbá digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

16.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy:

– digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki;

– digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat,

– nem digitális szolgáltatás nyújtása esetén a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

16.2.3. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

16.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás kijavítására vagy kicserélésére vonatkozó kellékszavatossági jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba Felhasználó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni. Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Felhasználó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

16.2.5. A fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a szerződést megszüntetni, ha

– a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;

– Szolgáltató a – Felhasználó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – a teljesítés térítésmentes és a közléstől számított észszerű időn belüli szerződésszerűvé tételére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget;

– ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a teljesítés szerződésszerűvé tételét;

– a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

– a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

16.2.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

16.2.7. Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos digitális szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

16.2.8. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

16.2.9. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

16.2.10. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

16.2.11. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

16.2.12. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

16.2.13. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

16.2.14. Digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlás esetén, ha a Szolgáltató az indokolatlan késedelem nélkül és a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban történő teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a Felhasználó felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Felhasználó megszüntetheti a szerződést.

16.2.15. Digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlás esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha

– a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy

– a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Felhasználó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.

16.2.16. A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználó tovább használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a fogyasztó felhasználói fiókját.

16.3. Jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső dolgokat.

16.4. Indokolás nélküli elállási/felmondási jog

16.4.1. Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstől, de e jogát csak a teljesítés megkezdése előtt gyakorolhatja. A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

16.4.2. Ha szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

16.4.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó az elállási/felmondási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is:

Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: WPViking Kft.

Postacím: 1082 Budapest, Kisfaludy 28/b 1. emelet 6. ajtó

E-mail cím: support@wpkurzus.hu

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás/ok adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

16.4.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

16.4.5. Az elállás/felmondás elfogadása után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás/felmondás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett szolgáltatás díjat és a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Szolgáltató felé megfizetett költségeket köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

16.4.6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést – a Felhasználó teljesítés megkezdését követő felmondása esetén köteles a Szolgáltató által a felmondás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat megfizetni.

16.4.7. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát:

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom – így az online hozzáférhető, illetve letölthető tartalmak – tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát, továbbá a Felhasználó ezen nyilatkozatáról szóló visszaigazolást is megküldte a Szolgáltató a Felhasználó számára;

– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta.

16.5. Az elállás/felmondás joghatásai

16.5.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

16.5.2. Ha Felhasználó kérte, hogy az elállási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

16.5.3. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

16.6. Visszafizetési garancia

16.6.1. Amennyiben a Felhasználó nem elégedett a megrendelt kurzuscsomaggal, a hozzáférés biztosításától számított 30 napon belül lehetősége van jelezni a Szolgáltatónak pénzvisszafizetési igényét, mely esetben a Szolgáltató a vételárat visszatéríti a Felhasználó részére. 

16.6.2. A visszafizetési garancia érvényesítéséhez a https://wpkurzus.hu/penzvisszafizetesi-igenylo/ linken elérhető „Pénzvisszafizetési igénylő” elnevezésű űrlap kitöltése, majd Szolgáltató részére történő elküldése szükséges.

16.6.3. A visszatérítéshez a Szolgáltató kizárólag banki átutalással történő fizetési módot alkalmaz.

16.6.4. A visszafizetési garancia érvényesítése a 16.4. pontban írt elállási/felmondási jogtól független jogosultsága a Felhasználónak.

 1. Felelősség kizárása

17.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

17.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a megvásárolt kurzuscsomag megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen olyan célra, melyet a szerződés megkötéséig Felhasználó nem egyeztetett le a Szolgáltatóval, illetve egyeztetés során a Szolgáltató nem erősítette meg az alkalmasságát. A kurzuscsomagok felhasználására a honlapon rájuk vonatkozóan közzétett információk irányadók, a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Szolgáltató végezte el, vagy az integrálást a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték; vagy a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a Felhasználónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.

17.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

17.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a kurzuscsomag vásárlására vonatkozóan már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel. Ez esetben a kurzuscsomagokhoz való hozzáférés biztosításától számított legalább hat hónapig biztosítja a digitális tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató, valamint az online, illetve személyes jelenlét mellett megtartandó élő előadásokat is megtartja.

17.5. A letölthető eszközöket harmadik fél szolgáltatja, amelyre nincs hatással a Szolgáltató. Az adott eszköz hozzáférhetőségének megszűnése esetén a Szolgáltató – amennyiben van rá lehetősége – helyettesítésre alkalmas, vagy hasonló funkciót betöltő eszköz hozzáférhetővé tételével pótolja azt. Amennyiben erre nincs lehetőség, az értintett eszközt tartalmazó kurzuscsomag – eszköz hozzáférhetőségének megszűnése miatti – értékcsökkenésével arányos díjrészét Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó részére. Amennyiben a bővítmény a hozzáféréstől számított 3 hónapon belül vált hozzáférhetetlenné, a Szolgáltató elállási jogot biztosít a Felhasználónak.

17.6. A kurzuscsomaghoz tartozó online megtekinthető tartalom ideigenes hozzáférhetetlensége esetén a Szolgáltató a tőle elvárható legrövidebb idő alatt biztosítja a Felhasználó részére a tartalomhoz való újbóli hozzáférést. A Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okok miatt elérhetetlenné vált online megtekinthető, illetve hozzáférhető tartalmak elérhetetlenné válásával összefüggő következményekért.

17.7. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

17.8. A webhelyen található külső hivatkozások követésével elért tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a külső linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Mindez nem vonatkozik a Szolgáltatótól megvásárolható videókra.

 1. Felhasználói értékelések megjelenítése

18.1. A Szolgáltató részére egyéb módon elküldött, a Felhasználók által írt szöveges vélemények közül egyes értékeléseket közzétesz a webhely felületén.

18.2. A weboldalon kizárólag valódi vélemények kerülnek közzétételre. A vélemények közzététele előtt a Szolgáltató ellenőrzi, hogy az értékelő szerepel-e a megrendelő személyek között. Ilyen módon biztosított, hogy valódi vásárlók értékelései, véleményei jelenhessenek csak meg.

18.3. Felhasználó értékelése Szolgáltató weboldalán történő közzétételt követően a többi felhasználó által látható oly módon, hogy általa megadott neve látható, az általa értékelésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. 

18.4. A webhelyen közzétett értékelések a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

18.5. A Felhasználó önállóan, közvetlenül nem tud közzétenni véleményt vagy értékelést.

18.6. A Szolgáltató szponzorált értékeléseket nem jelenít meg a weboldalon.

18.7. Szolgáltató a beérkező értékelések közül nem mindegyiket teszi közzé, de a beérkezés összes értékelés valós arányában jelenít meg a webhelyen pozitív és negatív értékeléseket.

18.9. A közérdeket, közízlést, illetve másokat sértő, de különösen a törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, másokat sértő, kiskorúakat sértő vagy veszélyeztető bejegyzéseket a Szolgáltató nem jeleníti meg a weboldalon.

18.10. Szolgáltató a már közzétett értékeléseket utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli; az értékelések közzététele esetén azokat változatlan formában jeleníti meg a weboldalon.

18.11. Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól az értékelésének törlését.

18.12. Más értékelésében megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos vagy egyéb szellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő; szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni.

 1. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek

19.1. A webhelyen olvasható cikkekhez a Felhasználó hozzászólhat. A cikkekhez való hozzászólásnak nem feltétele felhasználói fiók megléte.

Hozzászólást bárki beküldhet, Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett hozzászólások és bejegyzések általa nem felismerhető módon másokat sértő tartalmáért. Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

Szolgáltató a hozzászólásokat megjelenítés előtt moderálja.

19.2. Általános rendelkezések, adatvédelem

Felhasználó hozzászólásai közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászóló nickneve beazonosítható, az általa hozzászólásában közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival és az általa hozzászólásban feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni.

Felhasználó hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen feltételek elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára – tehát nyilvánosan – hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által az adott fényképet feltöltő felhasználó neve is beazonosítható, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

19.3. Közzététel

A webhelyen közzétett hozzászólások a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond arról, hogy a későbbiekben hozzászólásában foglalt tartalmak felhasználására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést támasszon.

A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját érdekét vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

Felhasználó kérheti Adatkezelőtől a hozzászólásának törlését.

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai megtétele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és milyen formában tesz közzé.

Bárki valós személy személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak.

Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez köthető hozzászólás, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha egy Felhasználó vagy érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

19.4. Moderáció

Szolgáltató a hozzászólásokat előzetesen megvizsgálja és jóváhagyja a közzététel előtt.

Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése szerint jelen feltételek és alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon akadályozza a kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben.

A weboldalon megjelenő jogsértő hozzászólásokat a Szolgáltató törölheti, vagy kérésre törli. Ilyen hozzászólások lehetnek, amelyek:
– a Szolgáltató vagy mások jogait vagy érdekeit sértik,
– tartalmuk jogszabályba, vagy jelen feltételekbe ütközik.

Szolgáltató az egyes hozzászólásokat utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli; vagy változatlan formában meghagyja azokat, vagy teljes egészében törli.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

A Felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:

– Jogsértő bejegyzések. Jogsértő minden olyan bejegyzés, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést, annak elkövetésébe való beleegyezést vagy az elkövetésben való megegyezést tartalmaz, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti.
– Obszcén illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások vagy egyéb bejegyzések, ide nem értve a köznyugalmat, közerkölcsöt nem sértő módon megfogalmazott szakmai kritikát. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni. Az itt írt moderálási szabályokba ütköző kifejezések kicsillagozva jelenhetnek meg a hozzászólásokban.

– Egyes Felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan obszcén, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások és egyéb bejegyzések.
– A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések. Ezekkel a témákkal kapcsolatosan, kérjük, írjon e-mail-t a support@wpkurzus.hu címre.

– Politizálást célzó bejegyzések. Nem számít politizálásnak a szakmai kritika. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni.
– A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó bejegyzések.
– Mindazok a bejegyzések, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a fórumon közzétett felhívás ellenére a fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben Felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó bejegyzése törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (pl. informatikai hiba okozza), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre.
– Témaromboló bejegyzések. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.

– A technikai eszközökkel elkövetett rombolást: olyan hivatkozások beillesztését, amelyek a Felhasználó internetelérést biztosító eszközében kárt okozó fájlokra mutatnak; elrontott html-kódokat; Javát; a szándékos elárasztást; automatikusan induló fájlletöltéseket és minden olyan beavatkozást, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerű használatát vagy veszélyezteti a felhasználók informatikai eszközeit.
– Az olyan hozzászólásokat és bejegyzéseket, amelyek bizonyíthatóan nem saját szellemi termékeik: mások hozzászólásának ismételgetése, más oldalról származó cikk(részlet) kommentár nélküli bemásolása.
– Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos ismétlésnek számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több hozzászólásban, több alkalommal helyez el.

– Bármelyik hozzászóló valós adatainak közzétételét, kivéve az érintett személy által saját magára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását.
– Törölt hozzászólás – részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.

– Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.

Letiltás: a moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott Felhasználó először sérti meg a jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvekben írtakat, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb következményt is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a fórumon már bejegyzett névre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven tesz közzé bejegyzést, vagy próbálja ezt elérni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

Szolgáltató vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

19.5. Szellemi tulajdon

Más hozzászólásában megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos vagy egyéb szellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő, szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni.

19.6. Felelősség

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

19.7. A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

A webhelyen megjelenő, Szolgáltató által közzétett cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen. A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra tekintettel e rendelkezések értelmezhetők.

Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést a support@wpkurzus.hu címre.

 1. Egyéb rendelkezések

20.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

20.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

 1. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató” és a „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

 1. Szerződési feltételek módosítása

22.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

22.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 1. Alkalmazandó jog

23.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

– a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 1. Panasz, jogérvényesítés

24.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával levélben és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

WPViking Kft.

Postacím: 1082 Budapest, Kisfaludy 28/b 1. emelet 6. ajtó

E-mail: support@wpkurzus.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben, igazolható módon megválaszolja.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Felhasználó neve, lakcíme,

– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

– a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

– a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,

– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

– telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Felhasználó a következő szervekhez fordulhat

24.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

 

A békéltető testületek illetékessége: 

 

Budapesti Békéltető Testület illetékessége:

Budapest;

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület illetékessége:

Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület illetékessége:

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye;

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület illetékessége:

Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye;    

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület illetékessége:

Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye;

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület illetékessége:

Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye;

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület illetékessége:

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye;

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület illetékessége:

Pest vármegye.

 

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület illetékes:

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: +36 52 500 710; +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Webhely: https://www.hbmbekeltetes.hu/

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület az illetékességi területén található megyei jogú városokban a fogyasztó erre irányuló kérelme esetén szükség szerint heti egy alkalommal személyes meghallgatást biztosít a fogyasztók részére. A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület – amennyiben a fogyasztó külön nem kéri a személyes meghallgatást – a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg.

 

Ha a fogyasztó kéri, a békéltető testület személyes meghallgatást tart.

 

Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

 

Az eljárás költségét kötelezést tartalmazó határozat esetén az a vállalkozás viseli, amelynek terhére a békéltető testület az ügyet eldöntötte. A fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek viselik a saját költségüket.

A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

24.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

24.4. Felhasználó a digitális tartalom minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
Postacím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46
Telefon: +36 52 533 924
E-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu
Webhely: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/hajdu-bihar/megye/szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es 

24.5. Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a pertárgy értékétől függően a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, illetve törvényszéken, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Hajdúszoboszlói Járásbíróságon vagy a Debreceni Törvényszéken is megindíthatja a pert.

24.6. Képviseleti kereset

Az arra feljogosított szervezetek képviseleti kereseteket indíthatnak azon vállalkozásokkal szemben, amelyek megsértik az uniós és a magyar fogyasztóvédelmi jogot. A szervezetek kérhetik a bíróságtól a fogyasztókat érintő jogsértő magatartás megszüntetését, megtiltását, a jogsérelem orvoslását, kártérítést, kijavítást vagy akár árleszállítást is. 

A fogyasztó bejelentésével közvetlenül nem indíthat és általában nem kezdeményezhet képviseleti keresetet. Kivétel ez alól az ügyészség, akihez kérelmet nyújthat be, melyben kezdeményezheti, hogy az ügyészség fontolja meg képviseleti kereset benyújtását. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatokat a Főügyészségek látják el, melyek elérhetőségei itt olvashatók: http://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/fougyeszsegek/

A képviseleti keresetet a közérdekvédelmi ügyész indítja meg, de azt bárki kezdeményezheti az ügyészségen. A kezdeményezés minden fogyasztó számára ingyenes. A képviseleti kereset benyújtásáról az ügyész dönt, és akkor fordul bírósághoz, ha annak törvényi feltételei fennállnak. A képviseleti keresetet az ügyész nem az egyéni fogyasztó (bejelentő) érdekében indítja meg, hanem minden olyan személy érdekében, akit a jogsértés érint, vagy érinthet. A fogyasztói érdekeket a bíróság előtt a közérdekvédelmi ügyész képviseli, a fogyasztók személyesen nem vesznek részt a perben, így nem kell gondoskodni jogi képviseletről, és perköltség sem hárul rájuk.

A további feljogosított szervezetek hivatalból, a hozzájuk érkező fogyasztói jelzéseken, valamint a hatósági ellenőrzéseken keresztül szereznek tudomást azokról a fogyasztói érdekeket sértő tevékenységekről, amelyekkel szemben saját hatáskörben meghozott döntés alapján képviseleti keresetet is indíthatnak.

A képviseleti keresetek indítására jogosult feljogosított szervezetek jegyzékét a fogyasztóvédelemért felelős miniszter honlapján teszi közzé. A feljogosított szervezetek jegyzéke ide kattintva érhető el.

24.7. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint Szolgáltatónál, valamint bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: https://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2024. április 8.

WPViking Kft.

Weboldal előkészítő kihívás elindult!

nap
óra
perc
mp